Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ - Svätuše

Obec Svätuše
vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s VJM vo Svätušiach

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle MŠ SR č. 437/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- osobné a morálne predpoklady
- organizačné a riadiace schopnosti
- práca s PC
- znalosť maďarského a slovenského jazyka slovom a písmom
Požadované doklady:
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov
- aktuálny výpis z registra trestov
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- stručný návrh koncepcie rozvoja školy
- profesijný životopis
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou, alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ“ NEOTVÁRAŤ“ do 30. júna 2022 na adresu: Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše.

V Svätušiach, dňa 13. 06. 2022

Mgr. Gustáv Liszkai
starosta obce

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky