Svätuše - Szentes

Svätuše - Szentes

Svätuše - Szentes

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,075 01 Trebišov
Tel.: 056/6724885 Fax:056/6726474 E-mail: IČO: 17335434
Predškolské a školské zariadenia
v okrese Trebišov

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Trebišov
A/2020/00137-02 EPID/HDM 10.03.2020
Vec: Odporúčané opatrenia na prevenciu šírenia ochorenia COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a na základe aktuálnych informácií v súvislosti s ochorením COVID-19, Vám zasielame usmernenie k výkonu odporúčaných protiepidemických opatrení.
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Bol potvrdený prenos koronavírusu SARS-CoV-2 z človeka na človeka. Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou; fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.
Za účelom prevencie ďalšieho šírenia tohto ochorenia a ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám odporúčame:
§ Zabezpečiť hygienické prostriedky na upratovanie a dezinfekciu priestorov, zvýšiť frekvenciu dezinfekcie povrchov a plôch (podlahy, pulty, kľučky na dverách, výťah, vstupné haly, spoločné miestnosti) dezinfekčným prostriedkom, ktorý má viricídne (vírusy ničiace účinky) s obsahom 3-5 % aktívneho chlóru po dobu pôsobenia 30 minút. Účinné sú napr. dezinfekčné prostriedky na báze chlóru (napr. Chloramín T, SAVO). Pri výkone dezinfekcie je potrebné postupovať podľa návodu na použitie a v zmysle údajov uvedených na kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) zvoleného dezinfekčného prostriedku. V KBÚ sú uvedené informácie charakterizujúce predmetný prostriedok a údaje o prvej pomoci. KBÚ sú voľne dostupné na internetových stránkach.
§ Zabezpečiť prostriedky na dezinfekciu rúk na báze alkoholu v najviac exponovaných miestach, ako sú vstupné haly, toalety, chodby, jedáleň, spoločné miestnosti. Zabezpečiť hygienické prostriedky pre zamestnancov /mydlá, jednorazové utierky, dezinfekčné prostriedky/. Je nutné klásť zvýšený preventívny dôraz na dodržiavanie zásad osobnej hygieny, t.j. umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. Pri umývaní rúk umývať všetky časti dlane, prstov a palca s dôrazom na oblasť nechtov a medziprstné priestory. Predmetné prípravky nemajú nahrádzať umývanie rúk mydlom a vodou.
§ Dodržiavať zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 v súlade s verejnou vyhláškou vydanou hlavným hygienikom SR.
§ Sledovať webovú stránku Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk, Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk
§ Zabezpečiť preškolenie zamestnancov /kuchyňa, upratovanie, údržba atď./ v otázkach dodržiavania zásad hygieny prevádzky a osobnej hygieny počas plnenia si pracovných povinnosti.
§ V prípade ochorenia výskytu príznakov na COVID-19– t.j. kašeľ, horúčka nad 38°C, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby /KOS ZZS/.
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR pri návrate na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey všetky osoby v období od 10.03.2020 až do odvolania budú mať nariadenú domácu povinnú karanténu po dobu 14 dní, vrátane osôb, ktoré spolu žijú v  domácnosti. Počas tejto doby sú osoby s nariadenou domácou karanténou povinné:
· sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
· zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
· zdržať sa cestovania
· zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
· zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
· zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby
Osoba, ktorá sa vrátila z ďalších krajín, kde sa vyskytuje koronavírus, by mala do 14 dní od návratu:
· sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka nad 38°C, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.
Odporúčame týmto osobám:
· ihneď po návrate z krajín, kde sa vyskytuje koronavírus, telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, informovať ho o návrate a o svojom zdravotnom stave; o ďalšom postupe rozhoduje ošetrujúci lekár,
· dbať na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa pohybuje (domácnosť, zamestnanie),
· ak je osoba, ktorá sa vrátila z oblastí výskytu ochorenia COVID-19, bez príznakov, a napriek tomu má podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môže z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.
RÚVZ so sídlom v Trebišove poskytuje na svojej internetovej stránke www.ruvztv.sk aktuálne informácie. Má zriadené telefonické linky na poskytovanie konzultácií v problematike koronavírusu:
Epidemiológia : 056/6681274
Pre oblasť školských a predškolských zariadení: 056/6681271 , 056/3813234,
S pozdravom

MUDr. Terézia Konevičová, MPH

regionálna hygienička

 

 

Sem vložte text

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky