Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ - Svätuše

 

 

Obec Svätuše

Vyhlasuje

 

 

V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 1.-4. Ročník vo Svätušiach

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru
Vykonanie II. atestácie
Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ukončené funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov
Spôsobilosť na právne úkony
Bezúhonnosť
Zdravotná spôsobilosť
Osobné a morálne predpoklady
Organizačné a riadiace schopnosti
Práca s PC
Znalosť maďarského a slovenského jazyka slovom a písmom
Požadované doklady:
- Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- Stručný návrh koncepcie rozvoja školy
- Profesijný životopis
- Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou, alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ“ NEOTVÁRAŤ“ do 31. Mája 2022 na adresu: Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše.

V Svätušiach, dňa 10. 05. 2022

                                                                                                                                        Mgr. Gustáv Liszkai
Zverejnené na úradnej tabuli obce:                                                                                      starosta obce
10. 05. 2022

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky