Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše

VÝZVA
Zadávanie zákazky na stavebné práce postupom podľa § 117 zákona č 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov

Obec Svätuše

Sídlo

Kvetná 2/6

IČO

00331830

DIČ

2020730503

Kontaktná osoba/Telefón

Mgr. Gustáv Liszkai

Email

obecsvatuse@gmail.com

2 Opis predmetu zákazky

 

Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše – vnútorná rekonštrukcia

 

3 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 

45212110-0 Stavebné práce na objektoch stredísk voľného času

 

4 Predpokladaná hodnota zákazky

51 174,91 bez DPH
61 409,89 s DPH

5 Podmienky financovania predmetu zákazky (platobné podmienky)

Platba za zhotovené dielo bude realizovaná po dodaní predmetu a prevzatí predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi na základe vystavenej faktúry a skutočne dodaného predmetu zákazky, potvrdeného verejným obstarávateľom. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskej únie.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela. Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 30 dní od dátumu jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ vykoná platbu za dodanie predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej a po protokolárnom prevzatí diela.

6 Miesto dodania predmetu zákazky

 

Kultúrny dom v obci Svätuše

 

7 Dodacie podmienky

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená
ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa s odkladacou podmienkou, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) od Pôdohospodárskej platobnej agentúry .
Zmluva stráca platnosť ak do 12 mesiacov po podpise zmluvy obec nepodpíše zmluvu o nenávratný finančný príspevok k projektu MAS_015/7.4/5 - Podopatrenie 7.4 – Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše
Termín dodania predmetu zákazky: 31.08.2022

8 Rozsah ponuky

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.

9 Cena a spôsob určenia ceny

a) Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby.
b) Cena za ponúkané služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
c) Cena musí byť stanovená v EUR s rozdelením na: cena v EUR bez DPH, čiastka DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, musí verejného obstarávateľa na uvedenú skutočnosť písomne upozorniť v predkladanej ponuke. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.

10 Podmienky účasti:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní t. j. ten kto je oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby , ktoré sú predmetom zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukázal predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. scan predmetného dokladu. Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku.
Uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Na uvedený spôsob preukázania splnenia podmienky účasti uchádzač upozorní vo svojej ponuke.
V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, v takomto prípade sa zaväzuje zamestnať na realizáciu predmetu zákazky /zmluvy osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.

11 Obsah ponuky :

a) doklady podľa bodu 11 tejto výzvy,
b) vypracovaná ponuka musí byť potvrdená štatutárnym
a. zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, spôsobom
b. uvedeným v doklade o oprávnení realizovať predmet zákazky.
c) vypracovaný ocenený súpis položiek zadania (výkaz/výmer) podľa množstva a špecifikácie (príloha č. 1) v tlačenej forme.
d) návrh zmluvy o dielo(príloha č. 2)

12 Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky musia byť predložené a doručené poštou, prepravnou službou alebo osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať - Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultprneho domu v obci Svätuše“ najneskôr do 03.12.2021do 12:00 hod. do podateľne Obce Svätuše
Na obale ponuky musia byť vyznačené nasledujúce údaje:
a) Názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená vo výzve
b) Názov a sídlo uchádzača, ktorý predkladá ponuku
c) Označenie vyššie uvedeným heslom súťaže
Adresa na doručenie: Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú:
Pondelok – Piatok: 07:30 12:00 – 13:00 – 16:00
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je do 6 mesiacov
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prevzatá resp. bude neotvorená uchádzačovi vrátená späť.

13 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky, t. j. cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky definovaný v bode 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúku chádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná.

14 Ďalšieinformácie verejného obstarávateľa:

a) Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 11 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
b) Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve v primeranej lehote k podpisu zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.
c) Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu verejný obstarávateľ môževyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťamiverejného obstarávateľa.
e) Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje záujemcov/uchádzačov, že v tomto zadávaní zákazky uplatňuje inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo ich kombináciou.
V Svätušiach, dňa23.11.2021

Mgr. Gustáv Liszkai
starosta obce
PRÍLOHY:
Príloha č.1 – výkaz výmer
Príloha č.2 – zmluva o dielo
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie

 

/files//cv-32-ods-1-pism-f-zvo.docx

/files//navrh-zod.doc

/files//svatuse_kulturny-dom_st_pd-sp-1.pdf

/files//svatuse_kulturny-dom_as_pd-sp-2.pdf

/files//svatuse_kulturny-dom_po_pd-sp.pdf

 

/files//vykaz-vymer.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky