Obec Svätuše
Vyhlasuje

Výberové konanie na pozíciu
PEDAGOGICKÝ ASISTENT v základnej škole

Pracovné podmienky:
- Pracovný pomer na dobu určitú – počas trvania Národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ do 31. 08. 2024 – čiastočný pracovný úväzok
- Predpokladaný deň nástupu - 01. 09. 2023
Kvalifikačné predpoklady:
- Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka a ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny v zmysle zákona č. 138/2018 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. Z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť i prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať:
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§9a 16 ods (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov §9 ods 1 a§15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky:
- Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky praxe
Doplňujúce informácie:
- O termíne uskutočnenia pracovného pohovoru bude uchádzač informovaný, na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom
- Po pracovnom pohovore bude oslovený len úspešný uchádzač
- Požadované doklady prosíme zaslať na adresu: Obecný úrad Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše do 14. 08. 2023.
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania udáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm, a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z,z.

Mgr. Gustáv Liszkai
Zverejnené na úradnej tabuli obce: starosta obce
31. 07. 2023

Výberové konanie na post asistenta učiteľa

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky