Výzva na predkladanie ponúk - Oprava budovy šatne na ihrisku

 

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):

Názov verejného obstarávateľa:ObecSvätuše
Sídlo:Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Štatutárny zástupca:Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce
IČO:00331830
DIČ:2020730503
Tel.:056/62 84 490,491
E-mail:obecsvatuse@stonline.sk
Internetová stránka: www.svatuse.eu

Názov predmetu zákazky:Oprava budovy šatne na ihrisku
Hlavný kód CPV:4521100-7 - Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Druh zákazky:stavebné práce
Stručný opis: Jedná sa o rekonštrukciu šatne pri futbalovom ihrisku v Svätušiach. Ide o kompletnú rekonštrukciu s výmenou hygienických zariadení. Práce sú špecifikované vo „výkaze výmer“, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Obhliadka šatne: 11. 07. 2019 od 10:00 – do 11:00 hod
Predpokladaná hodnota zákazky:12 117,94 € bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponukovú cenu za celý predmet zákazky v Eur s DPH.
Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu.
Dĺžka trvania zákazky:dodanie celého predmetu zákazky najneskôr do 30. 09.2019
Podmienky účasti:
- predloženie ponuky na celý predmet zákazky poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše s označením
„Oprava budovy šatne na ihrisku“
- Ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou poverenou konať v mene uchádzača.
- Ponuka muší obsahovať:
a. identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, ...)
b. fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a dodávať tovar - predmet zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
c. ponukovú cenu za celú zákazku vyjadrenú v eur v nasledovnom zložení :
- cena v Eur bez DPH
- sadzba a výška DPH
- cena v Eur vrátane DPH
vrátane oceneného zadania (výkazu výmer) podľa prílohy

Použitie elektronickej aukcie:nie
Lehota na predkladanie ponúk:16. 07. 2019 do 16:00 hod
Termín otvárania ponúk: 17. 07. 2019 o 8:00 hod
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:31. 12. 2020
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Výsledok z porovnania cenových ponúk pošle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom do 10 dní odo dňa otvárania ponúk.
Podľa § 117 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Úspešný uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa doručí:
- návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenske jrepublike alebo v štáte sídla, miest apodnikania alebo obvyklého pobytu (preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO) – podľa prílohy tejto výzvy,

Prílohy:
- Zadanie (neocenený výkaz/výmer)
- Návrh zmluvy o dielo
- Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO

Vo Svätušiach, 08. 07. 2019

Mgr. Gustáv Liszkai
starosta obce

 

files//vykaz-vymer.xls
files/cv-32-ods-1-pism-f-zvo.docx
files//navrh-zod.doc
Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky