Obchodná verejná súťaž

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 483 k. ú Svätuše, obec Svätuše, okres Trebišov pozemok parc.č. 1357 trvalý trávny porast o výmere 156594 m2, ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu pod B 1 v celosti 1/1

Súťažné podklady

 

     Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše, IČO: 00 331 830 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm./a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ďalšom platnom znení a podľa ust. § 281 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v ďalšom platnom znení na výber najvhodnejšej ponuky za odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 483 k. ú Svätuše, obec Svätuše, okres Trebišov pozemok parc.č. 1357 trvalý trávny porast o výmere 156594 m2, ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu pod B 1 v celosti 1/1.


1. Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže : Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše, IČO: 00 331 830, DIČ: 2020730503, bankové spojenie: IBAN:
SK55 0200 0000 0000 0862 6622
Verejná obchodná súťaž je vyhlásená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Svätuše 9/2022 zo dňa 16.11.2022, kontaktná osoba: Mgr. Gustáv Liszkai, telefón: 0566284491, email:


2. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 483 k. ú Svätuše, obec Svätuše, okres Trebišov pozemok parc.č. 1357 trvalý trávny porast o výmere 156594 m2, ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu pod B 1 v celosti 1/1.


3. Obecné zastupiteľstvo Obce Svätuše na svojom zasadnutí zo dňa 16.11.2022 uznesením č. 9/2022 schválilo podmienky prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 483 k. ú Svätuše, obec Svätuše, okres Trebišov pozemok parc.č. 1357 trvalý trávny porast o výmere 156594 m2, ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu pod B 1 v celosti 1/1 formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §9a ods. 1 písm./a Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v ďalšom platnom znení a podľa ust. § 281 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v ďalšom platnom znení.


4. Obhliadku nehnuteľnosti je možné uskutočniť po dohode s vyhlasovateľom verejnej obchodnej súťaže.


5. Obsah ponuky musí obsahovať:

- Ak záujemcom je právnická osoba sa uvádzajú sa nasledovné údaje: obchodné meno a adresa sídla právnickej osoby, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, názov peňažného ústavu a číslo účtu, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, e-mailová adresa výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
- Ak záujemcom je fyzická osoba uvádzajú sa nasledovné údaje: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, názov peňažného ústavu a číslo účtu, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, e-mailová adresa.
- Ak je záujemcom fyzická osoba – podnikateľ, okrem údajov uvedených u fyzickej osoby sa predkladá aj úradne overená fotokópia živnostenského oprávnenia.

6. Výška ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosť sa uvádza tak, že minimálna kúpna cena je 200.500,- EUR, slovom: dvestotisícpäťsto eur.
Úspešným účastníkom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponúknutá kúpna cena a náklady uvedené v bode 7. sa majú uhradiť na účet predávajúceho v peňažnom ústave najneskôr 2 dni pred podpísaním kúpnej zmluvy.


7. Ponuka má obsahovať:
- výšku ponúknutej kúpnej ceny,
- podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo podpis fyzickej osoby.
- vyhlásenie účastníka súťaže (v prípade fyzickej osoby) o súhlase so spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
- čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že pri podpise kúpnej zmluvy uhradí predávajúcemu náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, náklady zverejnenia obchodnej verejnej súťaže v novinách, náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tieto náklady nie sú započítané v ponúknutej kúpnej cene, ktorú účastník súťaže predloží v ponuke.


8. Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa: Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše v lehote do 17. kalendárnych dní odo dňa zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Svätuše a webovej stránke Obce Svätuše www.svatuse.eu, ktorá lehota začne plynúť v nasledujúci deň po zverejnení obchodnej verejnej súťaže a uplynie v 17. deň o 15:00 hod. Ponuka fyzicky má byť doručená do tohto termínu, na oneskorené doručené ponuky sa neprihliada. Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti bude zverejnená v denníku „Nový čas“.

9. Účastník súťaže vloží ponuku do samostatného uzatvoreného obalu, do ktorého je možné vložiť len jednu samostatnú ponuku so všetkými náležitosťami podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu vyhlasovateľa súťaže
- adresu účastníka súťaže
- označenie NEOTVÁRAŤ
- heslo verejnej obchodnej súťaže
- prevod pozemku parc.č. 1357 k. ú. Svätuše.


10. Obálku s ponukou otvoria členovia v hodnotiacej komisii v počte 3 osôb, čo potvrdenia svojim podpisom na obálke s uvedením dátumu a času jej otvorenia.


11. Účastník súťaže podaním ponuky potvrdzuje, že si prečítal podmienky obchodnej verejnej súťaže a súhlasí s nimi.


12. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané najneskôr do 2 pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať verejnou obchodnou súťažou určené podmienky a nebudú v stanovenej lehote doručené, budú zo súťaže vyradené a účastníci súťaže o nich bezodkladne vyhlasovateľom informovaní. Všetkým účastníkom súťaže bude oznámená úspešnosť alebo neúspešnosť v obchodnej verejnej súťaži od vyhodnotenia ponúk.


13. Vyhlasovateľ v súlade s ust. § 287 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.


14. Ak vyhlasovateľ neodmietol všetky ponuky, s úspešným uchádzačom bude po vyhodnotení súťaže uzatvorená kúpna zmluva. Úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť pozemok v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude obsahovať podmienky obchodnej verejnej súťaže. Kúpna zmluva bude s úspešným uchádzačom uzatvorená najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk verejnej obchodnej súťaže po schválení kúpnej zmluvy Obecným zastupiteľstvom Obce Svätuše. V prípade, ak nebude uzatvorená kúpna zmluva s úspešným uchádzačom, predávajúci bude o uzatvorení kúpnej zmluvy rokovať s ďalšími uchádzačmi v poradí, v akom sa umiestnili v obchodnej verejnej súťaži. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie kúpnej zmluvy ďalšieho uchádzačovi v poradí určenom hodnotiacou komisiou, ak uchádzač súťaže, ktorý predložil víťaznú ponuku písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej ak nezaplatí kúpnu cenu a nepodpíše kúpnu zmluvu na základe výzvy vyhlasovateľa súťaže.


15. Vyhlasovateľ súťaže kedykoľvek počas priebehu obchodnej verejnej súťaže môže verejnú súťaž zrušiť, prípadne meniť podmienky. Tieto skutočnosti budú zverejnené na webovej stránke Obce Svätuše.

Svätuše, dňa 19.12.2022
..........................................................

Mgr. Gustáv Liszkai

 

 

 

 

Znalecký posudok

/files//fotodokumentacia-svatuse.pdf

 

/files//katastralna-mapa-svatuse.pdf

 

/files//posudok-svatuse-pozemok-e-1357.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky