Faktúry, zmluvy a iné dokumenty

2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava existujúceho chodníka"

OBEC SVÄTUŠE
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
1

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obecný úrad Svätuše
Sídlo organizácie: 076 83 Svätuše
IČO: 00331830
Kontaktná osoba: Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce
Telefón: +421 56 62 84 491
e-mail : obecsvatuse@gmail.com
Kontaktná osoba na VO: vstromp@chello.sk , 0903 613 625
verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vás
v y z ý v a
na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
„Oprava existujúceho chodníka“

 

2. Opis predmetu zákazky:

2.1 Predmetom zákazky je oprava existujúceho chodníka pozdĺž cesty I/79 v obci Svätuše v celkovej dĺžke 885,71 m. Oprava v spočíva vo výmene všetkých vrstiev krytu a obrubníkov v rozsahu a množstve podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia a Výkaz výmer je prílohou tejto výzvy.

 

2.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sami overili rozsah požadovaných prác. Obhliadka je umožnená v pracovných dňoch od 13,00 do 15,00 hod. po predchádzajúcej dohode so starostom obce Mgr. Gustáv Liszkai.

2.3 Lehoty na dokončenie predmetu zákazky:
do 120 dní od písomnej výzvy verejného obstarávateľa

 

2.4 Predpokladaný termín zahájenia prác: marec/2022

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe naceneného rozpočtu. Predpokladaná hodnota zákazky je: 179 810,10,- € bez DPH

 

2.6 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45233142 – 6 Práce na oprave ciest
45233253 Práce vrchnej stavby chodníkov

 

2.7 Spôsob určenia ceny:

a) Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
b) Uchádzač je povinný v predloženom výkaze výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto výzvy, uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. Položky uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v cenách iných položiek. Uchádzač predloží ocenený výkaz výmer ako prílohu č. 1 k ZoD.

 

2

Uchádzač nesmie meniť popis prác, ich poradie, merné jednotky a množstvá m.j. uvedených v predloženom výkaze výmer. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, stavebné práce, služby, atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie (tejto výzvy a výkazu výmer), technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela.
c) Ceny za jednotlivé časti prác budú tvorené rozpočtom, ktorý bude predstavovať súčty všetkých medzisúčtov súčinov jednotkových cien a požadovaného množstva, podľa cenovej časti súťažných podkladov - Výkaz výmer.
d) Ak, uchádzač sa domnieva, že výkaz výmer v zmysle projektovej dokumentácie predložený verejným obstarávateľom neobsahuje všetky položky k ukončeniu diela, uchádzač môže predložiť vlastný výkaz výmer. Tento výkaz výmer musí byť ocenený.
e) Na dodatočne zistené rozdiely, ktoré uchádzač neocenil spôsobom podľa a) a d) sa počas realizácie zmluvy neprihliada.
f) Cena za predmet plnenia predmetu zákazky v návrhu zmluvy musí byť totožná s cenou v ponuke (príloha č.1).
g) Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa do súťaže.
h) Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.
i) Technické špecifikácie v predloženom výkaze výmer, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, resp. konkrétny výrobok, môže uchádzač nahradiť inými technickými špecifikáciami za podmienky dodržania porovnateľných kvalitatívnych parametrov, ktoré budú odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie stavby.

 

3. Miesto uskutočnenia stavebných prác:

Územie obce Svätuše

 

4. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky:

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce. resp. z iných zdrojov (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky).

 

5. Predkladanie ponuky:

5.1 Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu uvedenej b bode č.1 tejto výzvy najneskôr do 28.02.2022, 14,00 hod.

 

5.2 Obálka ponuky musí byť uzatvorená a označená údajmi:

Adresa verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača
Označenie „súťaž – NEOTVÁRAŤ“ „Oprava existujúceho chodníka“.

 

5.3 Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

6. Podmienky účasti a obsah ponuky:

6.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený stavebnú činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnení zrealizovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak ponuku prekladá uchádzač so sídlom mimo územia slovenskej republiky, všetky doklady musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

 

3

6.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

 

6.3 Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní t.j , že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní) – túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma počas celého procesu verejného obstarávania. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým čestným vyhlásením (viď Príloha č.2).

6.4 Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
a) doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – kópia, výpis OR z internetu,
b) kontrolný rozpočet – ocenený výkaz výmer – príloha č.4
c) Návrh na plnenie kritérií – vyplnená príloha č.1 tejto výzvy
d) Čestné prehlásenie ku konfliktu záujmov – vyplnená príloha č.2

 

7. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

7.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná cena za uskutočnenie predmetu zákazky. Ponuka uchádzača predstavuje celkovú cenu za stavebné práce, ktoré uskutoční zhotoviteľ v súlade a v rozsahu podľa tejto výzvy a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, služby atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky. Pre účely vyhodnotenia sa použije cena v euro s DPH.

 

7.2 Ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky účasti tejto výzvy podľa bodu 6 a neboli z postupu zákazky vylúčené, budú vyhodnocované v zmysle bodu 7.1

7.3 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom emailom.

 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

8.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.

 

8.2 Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:

- ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
- ak verejnému obstarávateľovi nebudú poskytnuté finančné prostriedky na predmet zákazky,
- každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho ponuky s odôvodnením

 

8.3 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v súťaži skončil ako ďalší v poradí.

8.4 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi doklad o zápise spoločnosti do registra konečných užívateľov výhod.

 

4

9. Platnosť ponuky

 

9.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.05.2022.

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
2. Čestné prehlásenie ku konfliktu záujmov
3. Návrh zmluvy o dielo
4. Výkaz výmer
5. Projektová dokumentácia stavby

 

V Košiciach: 15.02.2022

Ing. Vojtech Štromp
Osoba zodpovedná za prípravu výzvy na predkladanie ponúk
Mgr. Gustáv Liszakai
starosta obce
OBEC SVÄTUŠE
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuša

 

1

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Oprava existujúceho chodníka“
A.
Obchodné meno uchádzača: .............................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................................................................
IČO: ....................................................................................................................................................
B. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena – za celý predmet zákazky v eurách
cena za celý predmet zákazky bez DPH ..........................................
DPH ..20..% .........................................................................................
cena za celý predmet zákazky s DPH ..............................................
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky a zároveň súhlasím s návrhom zmluvy o dielo.
V ……………………………, dňa ………………….
Podpis: ...................................................................
(meno priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)
Prílohy:
Kontrolný rozpočet
OBEC SVÄTUŠE
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuša

 

1

Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača
Verejný obstarávateľ:
Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuša
Predmet zákazky:
„Oprava existujúceho chodníka“
Uchádzač:
Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že:
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,
- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní,
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese :
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
- a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,
- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.
V..........................................., dňa ..................................
......................................................
OBEC SVÄTUŠE
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuša

 

1

Príloha č.3
ZMLUVA O DIELO
(návrh)
podľa §536 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný v:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty:
(ďalej len „objednávateľ“)
2
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Oprava existujúceho chodníka“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ (verejný obstarávateľ) na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
II.
PREDMET PLNENIA
1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo: „Oprava existujúceho chodníka“.
2. Bližšia špecifikácia je popísaná v Kontrolnom rozpočte, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava existujúceho chodníka“.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s:
a) s výkazom výmer a projektovou dokumentáciou dodané objednávateľom stavby na Oprava existujúceho chodníka,
b) povoleniami príslušných orgánov štátnej správy, vydanými v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebné povolenie, prípadne iné povolenia odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom),
c) príslušnými záväznými STN a ostatnými normami platnými v SR,
d) stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien, doplnkov a súvisiacimi vykonávacími predpismi,
e) s výzvou na predloženie cenovej ponuky na uvedený predmet zákazky,
f) ustanoveniami tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať určitý okruh konštrukčných prvkov a materiálov, len po výslovnom vecnom odsúhlasení s objednávateľom, v rámci jeho účasti na výrobných výboroch.
6. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky všetkých platných technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby predmetu obstarávania problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných a montážnych prác a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
7. Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím diela obstarávateľom. Dielo ako celok bude riadne dokončené vykonaním skúšok preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov predpísaných projektom stavby. Samostatnými konaniami sa môžu po dohode zmluvných strán odovzdávať a preberať tie časti diela, ktoré budú samostatne funkčné a tie časti diel, ktorých užívanie bude nevyhnutné pred termínom ukončenia diela ako celku.
8. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
9. Rozsah predmetu zmluvy je možné meniť dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a zmeny v technickom a konštrukčnom riešení diela, práce musia byť odsúhlasené, zapísané v stavebnom denníku), ak zmluvné strany dohodnú zmeny rozsahu stavebných prác oproti výkazu výmer, či zmeny technických riešení. Zároveň so zmenou v predmete plnenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť aj zmenu ustanovení zmluvy tým dotknutých (cena, doba výstavby, platobné podmienky a pod.).
10. Vlastníkom zhotovovaného diela realizovaného v katastrálnom území Svätuša, je objednávateľ. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie, poškodenie, zničenie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela.
3
III.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v lehote:
a) Termín zahájenia: týždeň po výzve zo strany objednávateľa
b) Termín ukončenia: do 120 dní od písomnej výzvy objednávateľa
c) Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela ako celku.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v termínoch:
a) odovzdanie staveniska bez nároku tretích osôb,
b) odovzdanie dokladov a odberných miest nutných k realizácii stavebného diela.
IV.
CENA
1. Cena diela (článok II. bod 1) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., vyhlášky č. 87/1996 Z.z. a výmeru MF SR č. R-1/1996 a č. R-3/1996, ktorými sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena diela bez DPH: .....................
Výška DPH: ......................
Cena s DPH : .......................
2. Súčasťou zmluvy je ponukový kontrolný rozpočet zhotoviteľa, stanovený na základe výkazu – výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy v jednom vyhotovení.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady s vyhotovením diela vrátane nákladov na:
a) zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie,
b) všetky spotrebované energie, vodné a stočné,
c) kompletačná činnosť,
4. Počas realizácie diela zhotoviteľ môže fakturovať ceny len v rozsahu skutočne vykonaných merných jednotiek.
V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru aj po zrealizovaní časti prác po dohode s objednávateľom. Prílohou faktúry bude zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávok. 2.2. Faktúry budú splatné do 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi. Faktúry – daňové doklady budú obsahovať náležitosti podľa § 15, zákona č. 289/1995 Z.z.. 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry v plnej výške až do vyčerpania 90 % z ceny diela. Zadržaná čiastka bude uhradená po odstránení všetkých vád a nedorobkov v zmysle príslušných predpisov. Objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku v lehote do 30 dní od dňa písomného
4
potvrdenia úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. V prípade ukončenia preberacieho a odovzdávacieho konania bez vád a nedorobkov, objednávateľ nebude zadržiavať neuhradenú cenu, z ceny diela.
VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia diela, respektíve jeho dohodnutej časti pre stavebnú časť.
2. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.
3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, respektíve jeho dohodnutej časti.
4. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší na dobu od dňa písomného uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vady – reklamácie, až do dňa odstránenia vady a písomného prevzatia odstránenej vady.
5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovených v tejto zmluve o dielo.
6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 14 dní, od písomného uplatnenia reklamácie.
8. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu, alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.
9. Nárok na bezplatné odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa. Termín odstránenia vady sa dohodne písomnou formou a potvrdenie o odstránení vady sa dokladuje písomnou formou.
VII.
ZHOTOVENIA DIELA
1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody ( napr. nekvalitne realizované práce a pod. ). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený podľa tohto bodu.
3. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
4. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela
5
a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
6. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v kontrolnom rozpočte je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
7. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY
1. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu ukončenia diela: 1,00 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
2. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie vady: 0,5% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
3. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu splatnosti faktúr : 0,5% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomnou formou.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 Kontrolný rozpočet zhotoviteľa
3. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy a technických noriem.
4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie, ak bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii. V takom prípade sú vyfakturované a objednávateľom uhradené práce majetkom objednávateľa.
6. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru, prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na riešenie a rozhodnutie príslušného súdu.
8. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
6
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Podľa § 47a ods. 4 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
11. Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebudú poskytnuté finančné prostriedky na predmet zmluvy, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z toho dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné nároky alebo požiadavky.
12. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne, vlastnoručne podpísali.
Prílohy:
1. Kontrolný rozpočet
Svätuše, dňa..................... Svätuša, dňa ..........................
Objednávateľ: Dodávateľ:
........................................ ........................................
Mgr. Gustáv Liszkai
starosta obce konateľ

/files//kopia-suboru-vykaz-vymer-oprava-existujuceho-chodnika-zadanie.xlsx

/files//projektova-dokumentacia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2021

Znalecký posudok parc č. 494/1,494/2: /files//scan_0001.pdf 

Zámer na priamy predaj pozemku parc, č. 494/1,494/2: /files//zamer.pdf

  Výpis z uznesenia č. 72/2021: /files//vypis-z-uznesenia-72.pdf

Uznesenie č. 75/2021 /files//scan_0003.pdf 

2020

Uznesenie č. 56/2020 files//sken_20200706.pdf

Zámer na priamy predaj pozemku  files//zamer-predaja-nehnutelnosti.pdf

Výpis z uznesenia 32/2019  files//sken_20200511-2.pdf

  2019

Zámer na priamy predaj pozemku files/zamer-priamy-predaj-nehnutelnosti-32-3.pdf

Zámer na priamy predaj pozemku files/zamer-priamy-predaj-nehnutelnosti-32-2.pdf

Zámer na priamy predaj pozemku files/zamer-priamy-predaj-nehnutelnosti-32-1.pdf

Výpis z uznesenia č. 32-3/2019 files//vypis-z-uznesenia-32-3.pdf

Výpis z uznesenia č. 32-2/2019 files//vypis-z-uznesenia-32-2.pdf

Výpis z uznesenia č. 32-1/2019  files//vypis-z-uznesenia-32-1.pdf

Uznesenie č. 42/2019 files//uznesenie-c-422019.pdf

Uznesenie č. 43/2019 files//uznesenie-c-432019.pdf

Uznesenie č. 44/2019 files//uznesenie-c-442019.pdf

  

 

 

 

Vyhľadať:
Skupina Číslo Názov Predmet Zmluvná strana Zmluvná strana Podrobnosti Cena Zverejnenie
Zmluvy MZ 015-0-2015 - - Obec Svätuše
-
TENDERTEAM s. r. o.
-
viac 950,00 € 2015-06-18
Zmluvy - Zmluva o dielo - Obec Svätuše
-
URBA s. r. o.
-
viac 600,00 € 2015-02-28
Zmluvy 0586/0300/2014 Darovacia zmluva - Východoslovenská energetika Holding. a. s.
-
Obec Svätuše
-
viac 400,00 € 2015-01-12
Zmluvy č. 3 Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 19. 08. 2013 - Obec Svätuše
-
EUROFORMA
-
viac - 2014-11-21
Zmluvy 011/1002/2014 Darovacia zmluva - Obec Svätuše
-
VSE Ekoenergia
-
viac 2 000,00 € 2014-11-14
Zmluvy č. 2 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 19. 08. 2013 - Obec Svätuše
-
EUROFORMA
-
viac - 2014-10-06
Zmluvy 3/2014 - - Obec Svätuše
-
EKO-EXIM s. r. o.
-
viac 6 102,17 € 2014-06-20
Zmluvy - Zisťovací protokol o prevedených stavebných prácach - Obec Svätuše
-
K.P.KOV s. r.o.
-
viac - 2014-05-30
Zmluvy č.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 01/2014 - Obec Svätuše
-
K.P.KOV s. r.o.
-
viac - 2014-05-28
Zmluvy 080-6044183 Poistná zmluva - Kooperatíva poisťovňa a. s.
-
Obec Svätuše
-
viac 1 384,02 € 2014-04-30
Zmluvy 01/2014 Zmluva o dielo - Obec Svätuše
-
K.P.KOV s. r.o.
-
viac 29 579,95 € 2014-04-03
Zmluvy Dodatoč č. 1 k úverovej zmluve č. 109938-2013 - Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
-
Obec Svätuše
-
viac - 2013-12-12
Zmluvy č.1 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 19. 08. 2013 - Obec Svätuše
-
EUROFORMA
-
viac - 2013-11-19
Zmluvy č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2011 - Obec Svätuše
-
EUROSTAV Michalovce s. r. o.
-
viac - 2013-10-18
Zmluvy č1 Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 22. 12. 2010 - Obec Svätuše
-
ABANKA, s. r. o.
-
viac - 2013-09-02
Zmluvy - Mandátna zmluva - Obec Svätuše
-
EUROFORMA
-
viac 6 960,00 € 2013-08-19
Zmluvy 710/2013/SS Zmluva - KOSIT s. r. o.
-
Obec Svätuše
-
viac - 2013-08-08
Zmluvy 1/7/2013 Mandátna zmluva - Obec Svätuše
-
Ján Varga
-
viac 4 200,00 € 2013-07-29
Zmluvy - Zmluva o poskytovaní technickej služby - Obec Svätuše
-
Géza Szimko
-
viac - 2013-06-28
Zmluvy - Kúpna zmluva - Obec Svätuše
-
DIVO s. r. o.
-
viac 25 777,77 € 2013-06-24
Zmluvy - Kúpna zmluva - Obec Svätuše
-
Robert Gazdag
-
viac 1 193,00 € 2013-06-24
Zmluvy 109938-2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
-
Obec Svätuše
-
viac 24 111,81 € 2013-06-19
Zmluvy 109938-2013 Úverová zmluva - Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
-
Obec Svätuše
-
viac 24 111,81 € 2013-06-19
Zmluvy 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. /2011 - Obec Svätuše
-
EUROSTAV Michalovce s. r. o.
-
viac - 2013-06-17
Zmluvy 37/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR
-
Obec Svätuše
-
viac 4 000,00 € 2013-06-06
Nájdených 144 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [>>]
 

 

Sem vložte text

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky