Faktúry, zmluvy a iné dokumenty

 

2024

Predaj pozemku

28.06.2024

/files//uznesenie-51.doc

 

10.5.2024

Cenové ponuky

/files//scan_0001.pdf

/files//scan_0002.pdf

/files//scan_0003.pdf

/files//scan_0004.pdf

/files//scan_0005.pdf

 

 

09.04.2024

/files//znalecky-posudok.pdf

/files//uznesenie.pdf

 

 

15.1.2024

/files//znalecky-posudok-szunyog.pdf

/files//uznesenie-28.pdf

14.2.2024

/files//cenova-ponuka.pdf

 

 

 

 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
Pozemkový a lesný odbor
Námestie mieri 804/1, 07501 Trebišov

Č.j. OU-TV-PLO-2023/002341 V Trebišove : 16. 01. 2023

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“)

podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb.

n a r i a ď u j e
konanie o začatí pozemkových úprav ( ďalej len prípravné konanie ) v katastrálnom území Svätuše ( kód katastrálneho územia: 846902, okres Trebišov, kraj: Košický ) z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb., nakoľko je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona č. 330/1991 Zb.

Dôvody nariadenia prípravného konania :

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor nariaďuje prípravné konanie v katastrálnom území Svätuše na základe Uznesenia vlády SR č. 458/2022 zo dňa 13. 07. 2022.Týmto uznesením bol schválený zoznam katastrálnych území, kde sa majú vykonať pozemkové úpravy podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb.
V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb., pred rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav okresný úrad nariadi prípravné konanie za účelom preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav, určenia hraníc obvodu pozemkových úprav a určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie ( zvyčajne mimo zastavaného územia obce), ktoré tvorí obvod pozemkových úprav. Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových úprav určiť inak, čo znamená, že niektoré pozemky nemusia byť do obvodu pozemkových úprav zahrnuté.
Účastníci pozemkových úprav podľa § 6 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. sú vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond, správca, obec alebo vyšší územný celok.
V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. Slovenský pozemkový fond a správca, v konaní vo veciach pozemkových úprav, vykonávajú práva vlastníka nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.

Na základe výsledkov prípravného konania Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor rozhodne podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb. o nariadení pozemkových úprav.
Toto nariadenie prípravného konania sa zverejňuje v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. na úradnej tabuli správneho orgánu, na internetovej stránke Okresného úradu Trebišov (www.minv.sk/?projekty-pozemkovych-uprav-ppu-svatuse) a na úradnej tabuli obce Svätuše po dobu 15 dní.
Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Príloha :

Grafická príloha – mapa navrhovaného obvodu PPÚ Svätuše

Doručuje sa:

1. Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
2. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Ing. Štefan Hlebaško

vedúci odboru

2023

Uznesenie č. 15/2023 zo dňa 21. 04. 2023   /files//uznesenie-c-152023.pdf

Uznesenie č. 26/2023 zo dňa 09. 06. 2023   /files//uznesenie-c-262023.pdf

2022
/files//kopia-suboru-vykaz-vymer-oprava-existujuceho-chodnika-zadanie.xlsx
/files//projektova-dokumentacia.pdf

2021
Znalecký posudok parc č. 494/1,494/2: /files//scan_0001.pdf
Zámer na priamy predaj pozemku parc, č. 494/1,494/2: /files//zamer.pdf
Výpis z uznesenia č. 72/2021: /files//vypis-z-uznesenia-72.pdf
Uznesenie č. 75/2021 /files//scan_0003.pdf
2020
Uznesenie č. 56/2020 files//sken_20200706.pdf
Zámer na priamy predaj pozemku files//zamer-predaja-nehnutelnosti.pdf
Výpis z uznesenia 32/2019 files//sken_20200511-2.pdf
2019
Zámer na priamy predaj pozemku files/zamer-priamy-predaj-nehnutelnosti-32-3.pdf
Zámer na priamy predaj pozemku files/zamer-priamy-predaj-nehnutelnosti-32-2.pdf
Zámer na priamy predaj pozemku files/zamer-priamy-predaj-nehnutelnosti-32-1.pdf
Výpis z uznesenia č. 32-3/2019 files//vypis-z-uznesenia-32-3.pdf
Výpis z uznesenia č. 32-2/2019 files//vypis-z-uznesenia-32-2.pdf
Výpis z uznesenia č. 32-1/2019 files//vypis-z-uznesenia-32-1.pdf
Uznesenie č. 42/2019 files//uznesenie-c-422019.pdf
Uznesenie č. 43/2019 files//uznesenie-c-432019.pdf
Uznesenie č. 44/2019 files//uznesenie-c-442019.pdf
Vyhľadať:
Skupina Číslo Názov Predmet Zmluvná strana Zmluvná strana Podrobnosti Cena Zverejnenie
Zmluvy - Kúpna zmluva Predaj pozemku Obec Svätuše
Kvetná 2/6, Svätuše
László Szunyog
Hlavná 39/35, Strážne
viac 2 000,00 € 2024-04-29
Zmluvy Kúpna zmluva Kúpna zmluva pozemok parc. č. 20/11,27/10 Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Vojtech Ferencz
Hlavná 303/20, 07683 Svätuše
viac 717,99 € 2023-07-21
Zmluvy Dodatok č 3 Dodatok č. 3 k ZOD 13/12/2021 Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2023-04-29
Zmluvy - Kúpna zmluva pozemok - trvalý trávny porast Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
LOfCO, s. r. o.
Pod záhradami 19/15, 076 83 Svätuše
viac 200 500,00 € 2023-01-23
Zmluvy č.22/45/012/91 Dohoda č. 22/45/012/91 realizácia aktivaťčnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2022-12-28
Zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2020 Dodatok č. 1 Prestavba kultúrneho domu Svätuše STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac 183 345,48 € 2022-10-21
Zmluvy Dodatok č, 1 Dodatok č. 1 k zmluve č. E2048 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20. 12. 2021 Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše Environmentálny fond
Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2022-03-30
Zmluvy dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k ZOD 13/12/2021 Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2022-03-14
Zmluvy 3/3/2022 Zmluva o dielo Oprava existujúceho chodníka Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
viac 213 756,61 € 2022-03-10
Zmluvy dodatok č. 1 k/12/2021 zmluve o dielo 13 dodatok č. 1 - Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
viac - 2022-01-21
Zmluvy E2048 08U02 Zmluva č. E2048 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorená podľa §9 ods. 6 a §10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše Environmentálny fond
Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac 125 253,00 € 2021-12-23
Zmluvy 1773/2021 Zlmuva o poskytnutí dotácie na projekt Oprava existujúceho chodníka Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikova 15
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac 208 481,19 € 2021-12-21
Zmluvy 13/12/2021 Zmluva o dielo Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
viac 57 820,32 € 2021-12-15
Zmluvy 10122021 Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
viac 121 786,50 € 2021-12-10
Zmluvy 21/45/010/23 Dohoda Dohoda uzatvorená podľa § 10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2021-12-10
Zmluvy 21/45/012/59 Dohoda Dohoda uzatvorená podľa § 12 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2021-12-10
Zmluvy - Kúpna zmluva orná pôda, vinica Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Ján Móricz
Kvetná 150, Svätuše
viac 450,00 € 2021-11-11
Zmluvy - Kúpna zmluva orná pôda, vinica Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Ján Móricz
Kvetná 150, Svätuše
viac 450,00 € 2021-11-11
Zmluvy - Kúpna zmluva orná pôda - pozemok Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Peter Görgei a Marianna Görgeiová
Horešská 2859/91, Kráľovský Chlmec
viac 3 720,00 € 2021-10-22
Zmluvy - Kúpna zmluva orná pôda - pozemok Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Ing. Roland Sipos a Mgr. Eva Siposova
Ibrányiho 1255/20, Kráľovský Chlmec
viac 5 100,00 € 2021-10-22
Zmluvy 28.05.2021 Protokol z odovzdávania a prevzatia staveniska Protokol z odovzdávania a prevzatia staveniska Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
viac - 2021-05-31
Objednávky 73-1/2021 Objednávka Objednávka vúkonu stavebného dozorui Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Ing. Blažej Nagyidai
Záhradná 457/9, Veľké Kapušany
viac 1 200,00 € 2021-05-27
Zmluvy Dodatok č. 1 Zmluva o výpožičke tablet SODB2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
lamačská cesta 3C, Bratilsava
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2021-03-17
Zmluvy 20/45/010/5 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi §10 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2020-12-16
Zmluvy Dohoda č. 20/45/012/29 Dohoda o poskynutí pomoci v hmotnej nudzi §12 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
Obec Svätuše
Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
viac - 2020-12-16
Nájdených 151 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [>>]
 

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky