Výzva na predkladanie ponúk - Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):
Názov verejného obstarávateľa: Obec Svätuše
Sídlo: Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Štatutárny zástupca:Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce
IČO:00331830
DIČ:2020730503
Tel.:056/62 84 490,491
E-mail:obecsvatuse@gmail.com
Internetová stránka: www.svatuse.eu
Názov predmetu zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše
Hlavný kód CPV: 4521100-7 - Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Druh zákazky: stavebné práce
Stručný opis: Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy. Pre zateplenie obvodových stien je navrhnutý kontaktný systém s izolantom z minerálnej vlny , pre sokel zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu. Ostenia a nadpražia okenných a dverných otvorov sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z minerálnej vlny.
Zateplenie stropnej konštrukcie do povalového priestoru je navrhnuté zateplenie na očistený podklad stropnej konštrukcie pomocou minerálnej vlny. Výmena otvorových výplní (okná, dvere).
Modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla. Inštalácia rekuperácie
Podrobný popis navrhovaných úprav je uvedený v projektovej dokumentácii.
Predpokladaná hodnota zákazky:120 858,09 € bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponukovú cenu za celý predmet zákazky v Eur s DPH.
Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu.Dĺžka trvania zákazky: dodanie celého predmetu zákazky najneskôr do 31.08.2022
Podmienky účasti:
- predloženie ponuky na celý predmet zákazky poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše s označením
„Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše“
- Ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou poverenou konať v mene uchádzača.
- Ponuka musí obsahovať:
a. identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, ...)
b. fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a dodávať tovar - predmet zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
c. ponukovú cenu za celú zákazku vyjadrenú v eur v nasledovnom zložení :
- cena v Eur bez DPH
- sadzba a výška DPH
- cena v Eur vrátane DPH
vrátane oceneného zadania (výkazu výmer) podľa prílohy
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2021 do 12:00 hod
Termín otvárania ponúk: 29.11.2021 o 07:30 hod
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 6 mesiacov po ukončení VO
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo, ktorá nadobudne platnosť dňom podpisu, účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke obce s odkladacou podmienkou, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Environmentálneho fondu SR.
Zmluva stráca platnosť ak do 12 mesiacov po podpise zmluvy obec nepodpíše zmluvu o nenávratný finančný príspevok k projektu L7AP:NRO – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania „Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše“
Výsledok z porovnania cenových ponúk pošle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom do 10 dní odo dňa otvárania ponúk.
Podľa § 117 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Úspešný uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa doručí:
- návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenske jrepublike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO) – podľa prílohy tejto výzvy,
Prílohy:
- Zadanie (neocenený výkaz/výmer)
- Projektová dokumentácia
- Návrh zmluvy o dielo
- Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
Vo Svätušiach, 12. 11. 2021
Mgr. Gustáv Liszkai
starosta obce
/files//projektova-dokumentacia-asr.pdf
/files//sprievodna-sprava_kd-svatuse.doc
/files//technicka-sprava_kd-svatuse.doc
/files//projektova-dokumentacia-uk.pdf
/files//kd-svatuse-uk-technicka-sprava.docx
/files//img_0001.jpg
/files//navrh-zod.doc
/files//zadanie-vykaz-vymer.xls
/files//cv-32-ods-1-pism-f-zvo.docx

Otázky a odpovede k výzve zo dňa 12.11.2021
na predmet zákazky Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše

1. Ozdobné fasádne prvky z polystyrénu s opieskovaním, výroba na mieru - prosíme uviesť výmeru v bežných metroch (bm), resp. bližšie špecifikovať, nakoľko v projektovej dokumentácii uvedené nie je zapracované.

- Ozdobné fasádne prvky sa nedajú vyjadriť v bm. V prílohe posielame grafický návrh projektanta. Jedná sa o reliéfnu grafiku s textom označenú písmenom G.

2. Prosíme o zverejnenie výkazu otvorových konštrukcií, nakoľko z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, ktoré okná sa budú vymieňať, ich farba, šírka jednotlivých krídel, Ug a podobne.

- Výpis výplní otvorov posielame v prílohe, jedná sa o exteriérové výplne otvorov.

/files//kd-svatuse-grafika.pdf

/files//kd-svatuse-vypis-vo.pdf

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky